fbpx

Levering og betingelser

Tjenester

Blissartwork

Blissartwork er en nettbutikk som er drevet av kunstnere selv. Nettbutikken er et utstillingsvindu og salgskanal for gatekunst i Bergen. All kunst i Blissartwork formidles på vegne av den enkelte kunstner. Kunstverkene er i kunstnerens eie inntil de blir solgt. Det er kunstneren som bestemmer prisen og som er rettslig ansvarlig ved evt. reklamasjoner.

Hva selger Blissartwork?

Vi selger kunstverk, både orginaler på lerret/canvas, papir og print i begrenset opplag.

Kjøp og betaling

Når blir du belastet for kjøpesum?

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, reserveres kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Bergensgalleriet kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Hvilke kjøpsmetoder godkjenner Bergensgalleriet?

Vi kan ta betaling via  alle godkjente bankkort som har en adresse tilsluttet. Det vil si Visa, Mastercard m.fl

For større orginaler kan vi ta betaling ved henting på lokasjon.

Er min betaling sikker?

Alle ordrer er kryptert med Secure Sockets Layer (SSL) teknologi på både din ende og vår. SSL krypterer all din personlige informasjon, inkludert kredittkortnummer, navn og adresse, slik at den ikke kan leses når informasjonen reiser over Internett.

For din egen sikkerhet lagrer vi ingen betalingsinformasjon. Betalinger skjer direkte gjennom Stripe-sertifisert til PCI-tjenesteleverandør nivå 1, det strengeste sertifiseringsnivået, slik at vi kan garantere at viktig informasjon forblir konfidensiell og privat.

Frakt

Hva med frakt?

Vi har fastpris på frakt på print og papir-originaler på 199,- til hele landet.

Det er også mulig å hente selv i Strandgaten etter avtale.

Større originaler avtales nærmere.

Leveringstid

Alle bestillinger (unntatt presale) sendes innen tre-fem virkedager og vil være hos kunden seneste en til to uker etter bestilling.

Ved hastelevering ber vi deg sende en mail til Bergensgalleriet post@bergensgalleriet.no så kan vi se på løsninger.

Presale sendes ut så snart presale periode er over.

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

All kunst leveres gjennom Bergensgalleriet.no. Dersom Bergensgalleriet ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperen eller kunstnerens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Privacy & Policy

Innsamlet informasjon

Blissartwork kan samle inn personlig identifiserbar informasjon, for eksempel navnet ditt. Bergensgalleriet kan også samle inn anonym demografisk informasjon, som ikke er unik for deg, for eksempel din alder og kjønn. Vi kan samle inn ytterligere personlig eller ikke-personlig informasjon i fremtiden.

Informasjon om datamaskinens maskinvare og programvare kan automatisk samles inn av Blissartwork. Denne informasjonen kan omfatte: IP-adressens nettlesertype, domenenavn, tilgangstider og henvisende nettstedsadresser. Denne informasjonen brukes til drift av tjenesten, for å opprettholde kvaliteten på tjenesten og for å gi generell statistikk angående bruk av Bergensgalleriet nettstedet.

Bruk av Cookies

Blissartwork bruker informasjonskapsler for å forbedre og tilpasse opplevelsen din på nettstedet vårt ved å huske deg eller dine preferanser under besøket ditt.

Hvis et nettsted ikke bruker informasjonskapsler, vil det tro at du er en ny besøkende hver gang du flytter til en ny side på nettstedet. Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å huske ting som dine preferanser, handlekurv eller for å huske hvem du er på returbesøk.

Du har muligheten til å godta eller avslå informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingen slik at den avviser cookies. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan det hende du ikke vil kunne oppleve de interaktive funksjonene til Bergensgalleriet-tjenestene eller nettsteder du besøker fullt ut.

Angrerett

Dersom du ønsker å angre på et kjøp foretatt på bergensgalleriet.no, er det angrerettloven som gjelder.

Generelt

Det er angrettsloven som regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter.

Bergensgalleriet er en formidler av kunst på vegne av kunstner og faller da under unntak fra angrefristloven:

Du har ikke angrerett på:

  • det du kjøper på nettsider som formidler salg for andre
  • noe som er spesiallaget utfra dine valg

Har du ytterligere spørsmål om angrerett kan du kontakte kundeservice på email: post@bergensgalleriet.no

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til Bergensgalleriet pr mail post@bergensgalleriet.no eller telefon 92878350 innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.